REMISSER

Departementspromemorian Ds 2016:2: ”Några frågor om offentlighet och sekretess”

Justitiedepartementet

Grundlagsenheten

103 33 STOCKHOLM

 

Promemorian Ds 2016:2:  ”Några frågor om offentlighet och sekretess”

Utgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande:

I departementspromemorian behandlas framställningar från såväl myndigheter som enskilda om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Den gemensamma nämnaren för framställningarna i promemorian är ett önskemål om förstärkt sekretess. Utgivarna kan konstatera att även de överväganden och förslag som lämnas i den aktuella promemorian alla har det gemensamt att de innebär en förstärkt sekretess.

Det betonas visserligen att en noggrann avvägning ska göras mellan insyns- och sekretessintresset för varje framställning, men på punkt efter punkt utfaller den i att det – ”vid en sammanvägning” – är påkallat att införa sekretess.

En viktig utgångspunkt torde snarare vara, att det faktiskt inte är offentligheten i sig som ska motiveras – utan eventuella inskränkningar i den.

Läs mer...

Betänkandet SOU 2015:82: ”Ökad insyn i fristående skolor”

Utbildningsdepartementet

103 33 STOCKHOLM

 

Betänkandet SOU 2015:82: ”Ökad insyn i fristående skolor”

Utgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får anföra följande:

Utgivarna ser positivt på att offentlighetsprincipen utökas till att omfatta fristående skolor och har inget att invända mot de förslag som presenterats i betänkandet.

Stockholm den 5 februari 2016

UTGIVARNA

Per-Anders Broberg

VD

Betänkandet SOU 2015:31: ”Datalagring och integritet”

Justitiedepartementet
Åklagarenheten
103 33 Stockholm

Betänkandet SOU 2015:31: ”Datalagring och integritet”

Utgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får anföra följande:
Bakgrunden till utredningens uppdrag är EU-domstolens dom i målen C-293/12 och C-594/12 Digital Rights Ireland m fl, där det till den svenska lagstiftningen på området bakomliggande datalagringsdirektivet förklarades ogiltigt eftersom direktivet inte ansågs uppfylla kravet på proportionalitet (proportionalitsprincipen).

Utifrån ovanstående har datalagringsutredningens uppdrag varit att föreslå de förändringar som anses lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten i samband med den skyldighet som finns för leverantörer av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster att lagra vissa uppgifter om telefonsamtal, internettrafik med mera. Utredningen har även haft till uppdrag att kartlägga och utvärdera hur den s k inhämtningslagen har tillämpats samt att överväga om den bör förändras för att stärka rättssäkerheten eller skyddet av den personliga integriteten. Dessutom har utredningen haft i uppdrag att analysera Säkerhetspolisens behov av särskild möjlighet att inhämta uppgifter om viss brottslig verksamhet, som inte omfattas av inhämtningslagens huvudregel, samt lämna förslag på hur ett sådant behov bör tillgodoses och balanseras mot integritetsintresset.

Läs mer...

EU-kommissionens grönbok (Ku2013/1245/MFI) om förberedelser för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar

Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
103 33 Stockholm

 

EU-kommissionens grönbok (Ku2013/1245/MFI) om förberedelser för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar

Utgivarna har getts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad grönbok och får anförda följande.
Grönboken behandlar konsekvenserna av den pågående omvandlingen av det audiovisuella medielandskapet som kännetecknas av att traditionella sändningstjänster och internet successivt växer samman. I grönboken diskuteras frågor kring bl a ekonomisk tillväxt och innovation, skydd för konsumenter och minderåriga, rättsliga frågor, mediefrihet och mångfald.


Inledningsvis kan konstateras att de åtgärder som grönboken eventuellt kan komma att aktualisera, måste ske med utgångspunkt i vad grundlagen – i detta fall YGL – medger.

Läs mer...

Yttrande över Departementspromemorian (Ds 2013:31) ”Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering”

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Departementspromemorian (Ds 2013:31) "Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering"

Utgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och får härmed anföra följande.

1. Sammanfattning
Utgivarna tillstyrker förslaget om en ny lag om insyn i finansiering av partier och valkandidaters personvalskampanjer. För Utgivarna är öppenhet och insyn den självklara utgångspunkten i ett demokratiskt samhälle. Utgivarna hade därför gärna sett att förslaget gått längre för att säkerställa insynen i de situationer som promemorian avhandlar.

2. Inledande synpunkter
Promemorian innehåller förslag om en ny lag om insyn i finansiering av partier som ska gälla för partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet. Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidaterna finansierar sina personvalskampanjer.

Utgivarna vill inledningsvis framföra att uppdraget är angeläget och välkomnar förslaget. Det är, ur såväl ett offentlighets- som medieperspektiv, ytterst angeläget att en reglering som tillförsäkrar medborgarna inblick i finansieringen av de politiska partiernas verksamhet genomförs.

För massmedierna utgör den föreslagna insynen en förutsättning för att kunna sköta ett av sina många uppdrag, nämligen att granska de folkvalda makthavarna.

 

Läs mer...

Yttrande över departementspromemorian Ett teknikoberoende skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27)

Justitiedepartementet JU2013/3527/L2
Enheten för familjerätt
och allmän förmögenhetsrätt
103 33 STOCKHOLM

 

Utgivarnas yttrande över departementspromemorian Ett teknikoberoende skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27)

Utgivarna vill med anledning av förslagen i departementspromemorian anföra följande:
Kreditupplysningslagen ändrades 2011 med syfte att förhindra att kreditupplysningsinformation fanns lätt åtkomligt för personer som utan legitimt behov ville ta del av uppgifterna. Det informationsutlämnande som är föremål för de ny aktuella förslagen är av en helt annan karatär. Det finns i det lagda förslaget inget reellt behov dokumenterat. Tvärtom sägs det saknas säkra uppgifter om vilka som beställer kreditupplysningar via den nya tjänsterna med att det är antagligt att kunderna består av företag som anser sig ha behov av kreditupplysningar.

 

Läs mer...

Betänkandet (SOU 2012:95) Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet

Betänkandet (SOU 2012:95) Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet

Utgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får härmed anföra följande. Svaret inriktas på frågeställningar som väcker betänkligheter vad gäller journalistisk och rapporterande verksamhet.

1. Inledande synpunkter

Utredningens övergripande syfte har varit att analysera ändamålsenligheten med nuvarande 19 kap. brottsbalken och huruvida regleringen ger ett tillräckligt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet. I uppdraget får även sägas ligga att på ett transparent och tydligt sätt motivera konsekvenserna av samt skälen för inskränkningar i den grundlagsskyddade yttrande- och informationsfriheten, i de fall där dessa frågor aktualiseras.

Läs mer...

Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande (SOU 2012:55)

Justitiedepartementet

Åklagarenheten

103 33 Stockholm

 

Frågan om en teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag m.m.

Yttrandefrihetskommittén (YFK) har efter ingående överväganden stannat för att inte föreslå en teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag. Jag har inget att invända mot detta (jfr JO:s tidigare remissvar i anledning av YFK:s debattbetänkande, sou 2010:68).

Det är mycket bra att frågan om en teknikoberoende grundlag denna gang utretts och övervägts så grundligt som nu blivit fallet. Kommittén har på denna punkt genomfört ett energiskt och djuplodande arbete. Detta har dock tagit tid och kraft, vilket gått ut över andra delar av utredningsuppdraget. Det är tydligt, och framhålls även av kommittén, att flera viktiga frågor har valts bort.

Läs mer...

Betänkandet (SOU 2012:44) Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Justitiedepartementet

Åklagarenheten

103 33 Stockholm

 

Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande får härmed anföra följande. TU svarar på betänkandet tillsammans med Utgivarna, som är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Svaret begränsas till att avse de frågeställningar som är av betydelse för mediebranschen.

 

 1. Inledande synpunkter

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utvärdera tre tillfälliga lagar om hemliga tvångsmedel, nämligen lagen om hemlig rumsavlyssning, 2007 års preventivlag och 2008 års utredningslag. Syftet har varit att ta slutlig ställning till hur en framtida reglering av hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig brottslighet bör utformas.

Läs mer...

Förslag om ändring av 2 kap. 20 § polisdatalagen (2010:361)

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Utgivarna och Nyhetsbyrån Siren (Siren) föreslår regeringen att ta initiativ till en ändring av 2 kap 20 § polisdatalagen. Anledningen är följande.

Polisdatalagen som trädde ikraft den 1 mars 2012 har försvårat för landets massmedieredaktioner att ta del av allmänna handlingar. I den aktuella bestämmelsen föreskrivs att "Enstaka personuppgifter får lämnas ut för automatiserad behandling".

Problemen består i att bestämmelsen – med en motsatsvis tolkning – har uppfattats som att allmänna handlingar som tidigare lämnades ut elektroniskt nu bedöms enbart kunna lämnas ut på papper. Polismyndigheter har lämnat ut allmänna handlingar elektroniskt under många år och det har inneburit att landets massmedieredaktioner har anpassat sitt arbetssätt efter ett sådant förfarande.

Läs mer...